โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 0 0 0 0 5 65
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 7.14 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 0 0 0 0 16 79
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 16.84 % 83.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 0 0 0 0 2 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 8.70 % 91.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 188 คน
จำนวน(คน) 0 0 0 0 23 165
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 12.23 % 87.77 %

165 : 0 , 0 , 0 , 0 , 21 , 144...0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 12.73 , 87.27 = 21 : 12.73
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 188 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 12.23%

Powered By www.thaieducation.net