โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 69
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 95.83 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 0 0 0 1 12 95
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.93 % 11.11 % 87.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 0 0 0 2 2 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 7.41 % 7.41 % 85.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 0 0 3 3 14 187
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.45 % 1.45 % 6.76 % 90.34 %

180 : 0 , 0 , 3 , 1 , 12 , 164...0.00 , 0.00 , 1.67 , 0.56 , 6.67 , 91.11 = 16 : 8.89
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.66%

Powered By www.thaieducation.net