โรงเรียนบ้านเผียน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 4 3 1 1 0 7
ร้อยละ 25.00 % 18.75 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 43.75 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 2 3 10 0 1 46
ร้อยละ 3.23 % 4.84 % 16.13 % 0.00 % 1.61 % 74.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 78 คน
จำนวน(คน) 6 6 11 1 1 53
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 14.10 % 1.28 % 1.28 % 67.95 %

78 : 6 , 6 , 11 , 1 , 1 , 53...7.69 , 7.69 , 14.10 , 1.28 , 1.28 , 67.95 = 25 : 32.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 78 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 32.05%

Powered By www.thaieducation.net