โรงเรียนบ้านเผียน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 4 3 1 2 0 5
ร้อยละ 26.67 % 20.00 % 6.67 % 13.33 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 5 4 12 1 1 38
ร้อยละ 8.20 % 6.56 % 19.67 % 1.64 % 1.64 % 62.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 76
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 9 7 13 3 1 119
ร้อยละ 5.92 % 4.61 % 8.55 % 1.97 % 0.66 % 78.29 %

76 : 9 , 7 , 13 , 3 , 1 , 43...11.84 , 9.21 , 17.11 , 3.95 , 1.32 , 56.58 = 33 : 43.42
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 21.71%

Powered By www.thaieducation.net