โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 17
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 7 0 9 0 0 59
ร้อยละ 9.33 % 0.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 78.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 5 0 3 0 0 23
ร้อยละ 16.13 % 0.00 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 74.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 13 0 13 0 0 99
ร้อยละ 10.40 % 0.00 % 10.40 % 0.00 % 0.00 % 79.20 %

94 : 8 , 0 , 10 , 0 , 0 , 76...8.51 , 0.00 , 10.64 , 0.00 , 0.00 , 80.85 = 18 : 19.15
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80%

Powered By www.thaieducation.net