โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 16
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 3 5 3 0 1 62
ร้อยละ 4.05 % 6.76 % 4.05 % 0.00 % 1.35 % 83.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 23
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 76.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 5 7 9 0 1 101
ร้อยละ 4.07 % 5.69 % 7.32 % 0.00 % 0.81 % 82.11 %

93 : 4 , 6 , 4 , 0 , 1 , 78...4.30 , 6.45 , 4.30 , 0.00 , 1.08 , 83.87 = 15 : 16.13
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 17.89%

Powered By www.thaieducation.net