โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 1 0 2 1 0 5
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 22.22 % 11.11 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 1 0 10 0 3 37
ร้อยละ 1.96 % 0.00 % 19.61 % 0.00 % 5.88 % 72.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 60 คน
จำนวน(คน) 2 0 12 1 3 42
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 20.00 % 1.67 % 5.00 % 70.00 %

60 : 2 , 0 , 12 , 1 , 3 , 42...3.33 , 0.00 , 20.00 , 1.67 , 5.00 , 70.00 = 18 : 30.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 60 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00%

Powered By www.thaieducation.net