โรงเรียนวัดสุชน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 2 2 2 3 0 1
ร้อยละ 20.00 % 20.00 % 20.00 % 30.00 % 0.00 % 10.00 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 17 23 20 18 1 72
ร้อยละ 11.26 % 15.23 % 13.25 % 11.92 % 0.66 % 47.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 19 25 22 21 1 73
ร้อยละ 11.80 % 15.53 % 13.66 % 13.04 % 0.62 % 45.34 %

161 : 19 , 25 , 22 , 21 , 1 , 73...11.80 , 15.53 , 13.66 , 13.04 , 0.62 , 45.34 = 88 : 54.66
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 54.66%

Powered By www.thaieducation.net