โรงเรียนวัดสุชน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 2 2 1 3 0 3
ร้อยละ 18.18 % 18.18 % 9.09 % 27.27 % 0.00 % 27.27 %
ระดับประถมศึกษา
155
จำนวน(คน) 14 12 12 10 0 107
ร้อยละ 9.03 % 7.74 % 7.74 % 6.45 % 0.00 % 69.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 16 14 13 13 0 110
ร้อยละ 9.64 % 8.43 % 7.83 % 7.83 % 0.00 % 66.27 %

166 : 16 , 14 , 13 , 13 , 0 , 110...9.64 , 8.43 , 7.83 , 7.83 , 0.00 , 66.27 = 56 : 33.73
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 33.73%

Powered By www.thaieducation.net