โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 13
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 89
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.32 % 0.00 % 0.00 % 93.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
109
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 109
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 218 คน
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 211
ร้อยละ 0.46 % 0.00 % 2.75 % 0.00 % 0.00 % 96.79 %

109 : 1 , 0 , 6 , 0 , 0 , 102...0.92 , 0.00 , 5.50 , 0.00 , 0.00 , 93.58 = 7 : 6.42
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 218 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.21%

Powered By www.thaieducation.net