โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 0 0 8 4 0 36
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.67 % 8.33 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
202
จำนวน(คน) 0 5 18 7 0 172
ร้อยละ 0.00 % 2.48 % 8.91 % 3.47 % 0.00 % 85.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 250 คน
จำนวน(คน) 0 5 26 11 0 208
ร้อยละ 0.00 % 2.00 % 10.40 % 4.40 % 0.00 % 83.20 %

250 : 0 , 5 , 26 , 11 , 0 , 208...0.00 , 2.00 , 10.40 , 4.40 , 0.00 , 83.20 = 42 : 16.80
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 16.80%

Powered By www.thaieducation.net