โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 47
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
202
จำนวน(คน) 12 9 5 0 0 176
ร้อยละ 5.94 % 4.46 % 2.48 % 0.00 % 0.00 % 87.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 249 คน
จำนวน(คน) 12 9 5 0 0 223
ร้อยละ 4.82 % 3.61 % 2.01 % 0.00 % 0.00 % 89.56 %

249 : 12 , 9 , 5 , 0 , 0 , 223...4.82 , 3.61 , 2.01 , 0.00 , 0.00 , 89.56 = 26 : 10.44
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 249 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 10.44%

Powered By www.thaieducation.net