โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 6
ร้อยละ 25.00 % 16.67 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 6 3 12 0 0 62
ร้อยละ 7.23 % 3.61 % 14.46 % 0.00 % 0.00 % 74.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 95 คน
จำนวน(คน) 9 5 13 0 0 68
ร้อยละ 9.47 % 5.26 % 13.68 % 0.00 % 0.00 % 71.58 %

95 : 9 , 5 , 13 , 0 , 0 , 68...9.47 , 5.26 , 13.68 , 0.00 , 0.00 , 71.58 = 27 : 28.42
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 28.42%

Powered By www.thaieducation.net