โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 3 2 1 1 0 7
ร้อยละ 21.43 % 14.29 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 6 3 13 0 0 60
ร้อยละ 7.32 % 3.66 % 15.85 % 0.00 % 0.00 % 73.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 9 5 14 1 0 67
ร้อยละ 9.38 % 5.21 % 14.58 % 1.04 % 0.00 % 69.79 %

96 : 9 , 5 , 14 , 1 , 0 , 67...9.38 , 5.21 , 14.58 , 1.04 , 0.00 , 69.79 = 29 : 30.21
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 30.21%

Powered By www.thaieducation.net