โรงเรียนวัดกลาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 1 5 2 6 22
ร้อยละ 2.70 % 2.70 % 13.51 % 5.41 % 16.22 % 59.46 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 6 3 17 9 20 43
ร้อยละ 6.12 % 3.06 % 17.35 % 9.18 % 20.41 % 43.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 0 1 1 1 12 9
ร้อยละ 0.00 % 4.17 % 4.17 % 4.17 % 50.00 % 37.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 7 5 23 12 38 74
ร้อยละ 4.40 % 3.14 % 14.47 % 7.55 % 23.90 % 46.54 %

135 : 7 , 4 , 22 , 11 , 26 , 65...5.19 , 2.96 , 16.30 , 8.15 , 19.26 , 48.15 = 70 : 51.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 53.46%

Powered By www.thaieducation.net