โรงเรียนวัดกลาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 1 1 2 2 30
ร้อยละ 2.70 % 2.70 % 2.70 % 5.41 % 5.41 % 81.08 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 5 2 26 7 28 30
ร้อยละ 5.10 % 2.04 % 26.53 % 7.14 % 28.57 % 30.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 1 0 5 1 5 12
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 20.83 % 4.17 % 20.83 % 50.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 7 3 32 10 35 72
ร้อยละ 4.40 % 1.89 % 20.13 % 6.29 % 22.01 % 45.28 %

135 : 6 , 3 , 27 , 9 , 30 , 60...4.44 , 2.22 , 20.00 , 6.67 , 22.22 , 44.44 = 75 : 55.56
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 54.72%

Powered By www.thaieducation.net