โรงเรียนวัดกลาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 2 1 3 3 24 4
ร้อยละ 5.41 % 2.70 % 8.11 % 8.11 % 64.86 % 10.81 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 3 3 12 6 15 59
ร้อยละ 3.06 % 3.06 % 12.24 % 6.12 % 15.31 % 60.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 2 1 4 3 5 9
ร้อยละ 8.33 % 4.17 % 16.67 % 12.50 % 20.83 % 37.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 7 5 19 12 44 72
ร้อยละ 4.40 % 3.14 % 11.95 % 7.55 % 27.67 % 45.28 %

135 : 5 , 4 , 15 , 9 , 39 , 63...3.70 , 2.96 , 11.11 , 6.67 , 28.89 , 46.67 = 72 : 53.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 54.72%

Powered By www.thaieducation.net