โรงเรียนวัดสุธรรมาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 2 3 1 0 16
ร้อยละ 4.35 % 8.70 % 13.04 % 4.35 % 0.00 % 69.57 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 7 3 31 3 0 75
ร้อยละ 5.88 % 2.52 % 26.05 % 2.52 % 0.00 % 63.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 8 5 34 4 0 91
ร้อยละ 5.63 % 3.52 % 23.94 % 2.82 % 0.00 % 64.08 %

142 : 8 , 5 , 34 , 4 , 0 , 91...5.63 , 3.52 , 23.94 , 2.82 , 0.00 , 64.08 = 51 : 35.92
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 35.92%

Powered By www.thaieducation.net