โรงเรียนวัดสุธรรมาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 1 1 2 1 18
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 4.17 % 8.33 % 4.17 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 8 1 23 1 0 83
ร้อยละ 6.90 % 0.86 % 19.83 % 0.86 % 0.00 % 71.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 9 2 24 3 1 101
ร้อยละ 6.43 % 1.43 % 17.14 % 2.14 % 0.71 % 72.14 %

140 : 9 , 2 , 24 , 3 , 1 , 101...6.43 , 1.43 , 17.14 , 2.14 , 0.71 , 72.14 = 39 : 27.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 27.86%

Powered By www.thaieducation.net