โรงเรียนวัดเขาน้อย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 1 1 2 0 16
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 4.76 % 9.52 % 0.00 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
175
จำนวน(คน) 9 11 23 15 7 110
ร้อยละ 5.14 % 6.29 % 13.14 % 8.57 % 4.00 % 62.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 10 12 24 17 7 126
ร้อยละ 5.10 % 6.12 % 12.24 % 8.67 % 3.57 % 64.29 %

196 : 10 , 12 , 24 , 17 , 7 , 126...5.10 , 6.12 , 12.24 , 8.67 , 3.57 , 64.29 = 70 : 35.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71%

Powered By www.thaieducation.net