โรงเรียนบ้านทุ่งชน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 7 3 1 2 1 21
ร้อยละ 20.00 % 8.57 % 2.86 % 5.71 % 2.86 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
146
จำนวน(คน) 21 3 31 3 3 85
ร้อยละ 14.38 % 2.05 % 21.23 % 2.05 % 2.05 % 58.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 7 2 13 2 1 46
ร้อยละ 9.86 % 2.82 % 18.31 % 2.82 % 1.41 % 64.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 252 คน
จำนวน(คน) 35 8 45 7 5 152
ร้อยละ 13.89 % 3.17 % 17.86 % 2.78 % 1.98 % 60.32 %

181 : 28 , 6 , 32 , 5 , 4 , 106...15.47 , 3.31 , 17.68 , 2.76 , 2.21 , 58.56 = 75 : 41.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 252 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 39.68%

Powered By www.thaieducation.net