โรงเรียนบ้านทุ่งชน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 2 2 2 0 23
ร้อยละ 6.45 % 6.45 % 6.45 % 6.45 % 0.00 % 74.19 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 0 0 33 2 0 108
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 23.08 % 1.40 % 0.00 % 75.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 0 1 9 0 0 57
ร้อยละ 0.00 % 1.49 % 13.43 % 0.00 % 0.00 % 85.07 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 241 คน
จำนวน(คน) 2 3 44 4 0 188
ร้อยละ 0.83 % 1.24 % 18.26 % 1.66 % 0.00 % 78.01 %

174 : 2 , 2 , 35 , 4 , 0 , 131...1.15 , 1.15 , 20.11 , 2.30 , 0.00 , 75.29 = 43 : 24.71
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 241 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 21.99%

Powered By www.thaieducation.net