โรงเรียนบ้านทุ่งชน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 4 3 1 1 7 14
ร้อยละ 13.33 % 10.00 % 3.33 % 3.33 % 23.33 % 46.67 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 15 32 5 4 49 12
ร้อยละ 12.82 % 27.35 % 4.27 % 3.42 % 41.88 % 10.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 6 10 1 0 10 29
ร้อยละ 10.71 % 17.86 % 1.79 % 0.00 % 17.86 % 51.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 25 45 7 5 66 55
ร้อยละ 12.32 % 22.17 % 3.45 % 2.46 % 32.51 % 27.09 %

147 : 19 , 35 , 6 , 5 , 56 , 26...12.93 , 23.81 , 4.08 , 3.40 , 38.10 , 17.69 = 121 : 82.31
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 148 คน คิดเป็นร้อยละ 72.91%

Powered By www.thaieducation.net