โรงเรียนบ้านอินทนิน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 0 0 0 3 0 14
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 0 0 30 1 0 88
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 25.21 % 0.84 % 0.00 % 73.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 0 0 30 4 0 102
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 22.06 % 2.94 % 0.00 % 75.00 %

136 : 0 , 0 , 30 , 4 , 0 , 102...0.00 , 0.00 , 22.06 , 2.94 , 0.00 , 75.00 = 34 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net