โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 14
ร้อยละ 11.11 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 4 1 7 0 0 103
ร้อยละ 3.48 % 0.87 % 6.09 % 0.00 % 0.00 % 89.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 6 2 8 0 0 117
ร้อยละ 4.51 % 1.50 % 6.02 % 0.00 % 0.00 % 87.97 %

133 : 6 , 2 , 8 , 0 , 0 , 117...4.51 , 1.50 , 6.02 , 0.00 , 0.00 , 87.97 = 16 : 12.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.03%

Powered By www.thaieducation.net