โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 14
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 5 3 6 0 0 104
ร้อยละ 4.24 % 2.54 % 5.08 % 0.00 % 0.00 % 88.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 8 3 7 0 0 118
ร้อยละ 5.88 % 2.21 % 5.15 % 0.00 % 0.00 % 86.76 %

136 : 8 , 3 , 7 , 0 , 0 , 118...5.88 , 2.21 , 5.15 , 0.00 , 0.00 , 86.76 = 18 : 13.24
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 13.24%

Powered By www.thaieducation.net