โรงเรียนวัดน้ำตก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 25
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 11 10 20 0 0 102
ร้อยละ 7.69 % 6.99 % 13.99 % 0.00 % 0.00 % 71.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 12 10 23 0 0 127
ร้อยละ 6.98 % 5.81 % 13.37 % 0.00 % 0.00 % 73.84 %

172 : 12 , 10 , 23 , 0 , 0 , 127...6.98 , 5.81 , 13.37 , 0.00 , 0.00 , 73.84 = 45 : 26.16
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 26.16%

Powered By www.thaieducation.net