โรงเรียนบ้านประชาอารี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.71 % 2.86 % 0.00 % 91.43 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 5 8 7 2 0 69
ร้อยละ 5.49 % 8.79 % 7.69 % 2.20 % 0.00 % 75.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 5 8 9 3 0 101
ร้อยละ 3.97 % 6.35 % 7.14 % 2.38 % 0.00 % 80.16 %

126 : 5 , 8 , 9 , 3 , 0 , 101...3.97 , 6.35 , 7.14 , 2.38 , 0.00 , 80.16 = 25 : 19.84
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 19.84%

Powered By www.thaieducation.net