โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
129
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 124
ร้อยละ 0.78 % 1.55 % 1.55 % 0.00 % 0.00 % 96.12 %
ระดับประถมศึกษา
406
จำนวน(คน) 2 2 1 1 0 400
ร้อยละ 0.49 % 0.49 % 0.25 % 0.25 % 0.00 % 98.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
191
จำนวน(คน) 2 1 3 1 0 184
ร้อยละ 1.05 % 0.52 % 1.57 % 0.52 % 0.00 % 96.34 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 726 คน
จำนวน(คน) 5 5 6 2 0 708
ร้อยละ 0.69 % 0.69 % 0.83 % 0.28 % 0.00 % 97.52 %

535 : 3 , 4 , 3 , 1 , 0 , 524...0.56 , 0.75 , 0.56 , 0.19 , 0.00 , 97.94 = 11 : 2.06
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 726 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 2.48%

Powered By www.thaieducation.net