โรงเรียนวัดยางทอง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 4 3 3 0 0 28
ร้อยละ 10.53 % 7.89 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 2 7 8 0 0 104
ร้อยละ 1.65 % 5.79 % 6.61 % 0.00 % 0.00 % 85.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 6 10 11 0 0 132
ร้อยละ 3.77 % 6.29 % 6.92 % 0.00 % 0.00 % 83.02 %

159 : 6 , 10 , 11 , 0 , 0 , 132...3.77 , 6.29 , 6.92 , 0.00 , 0.00 , 83.02 = 27 : 16.98
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 16.98%

Powered By www.thaieducation.net