โรงเรียนวัดสโมสร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 1 1 3 0 20
ร้อยละ 10.71 % 3.57 % 3.57 % 10.71 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 17 5 11 5 0 52
ร้อยละ 18.89 % 5.56 % 12.22 % 5.56 % 0.00 % 57.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 20 6 12 8 0 72
ร้อยละ 16.95 % 5.08 % 10.17 % 6.78 % 0.00 % 61.02 %

118 : 20 , 6 , 12 , 8 , 0 , 72...16.95 , 5.08 , 10.17 , 6.78 , 0.00 , 61.02 = 46 : 38.98
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 38.98%

Powered By www.thaieducation.net