โรงเรียนวัดสโมสร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 1 1 3 0 19
ร้อยละ 11.11 % 3.70 % 3.70 % 11.11 % 0.00 % 70.37 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 17 5 11 5 0 78
ร้อยละ 14.66 % 4.31 % 9.48 % 4.31 % 0.00 % 67.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 20 6 12 8 0 97
ร้อยละ 13.99 % 4.20 % 8.39 % 5.59 % 0.00 % 67.83 %

143 : 20 , 6 , 12 , 8 , 0 , 97...13.99 , 4.20 , 8.39 , 5.59 , 0.00 , 67.83 = 46 : 32.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 32.17%

Powered By www.thaieducation.net