โรงเรียนวัดสโมสร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 1 1 1 0 21
ร้อยละ 11.11 % 3.70 % 3.70 % 3.70 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 17 5 11 4 0 79
ร้อยละ 14.66 % 4.31 % 9.48 % 3.45 % 0.00 % 68.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 20 6 12 5 0 100
ร้อยละ 13.99 % 4.20 % 8.39 % 3.50 % 0.00 % 69.93 %

143 : 20 , 6 , 12 , 5 , 0 , 100...13.99 , 4.20 , 8.39 , 3.50 , 0.00 , 69.93 = 43 : 30.07
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 30.07%

Powered By www.thaieducation.net