โรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 0 0 2 0 19
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 79.17 %
ระดับประถมศึกษา
165
จำนวน(คน) 20 10 22 5 1 107
ร้อยละ 12.12 % 6.06 % 13.33 % 3.03 % 0.61 % 64.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 23 10 22 7 1 126
ร้อยละ 12.17 % 5.29 % 11.64 % 3.70 % 0.53 % 66.67 %

189 : 23 , 10 , 22 , 7 , 1 , 126...12.17 , 5.29 , 11.64 , 3.70 , 0.53 , 66.67 = 63 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net