โรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 7 0 0 0 16
ร้อยละ 4.17 % 29.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
168
จำนวน(คน) 17 16 11 3 1 120
ร้อยละ 10.12 % 9.52 % 6.55 % 1.79 % 0.60 % 71.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192 คน
จำนวน(คน) 18 23 11 3 1 136
ร้อยละ 9.38 % 11.98 % 5.73 % 1.56 % 0.52 % 70.83 %

192 : 18 , 23 , 11 , 3 , 1 , 136...9.38 , 11.98 , 5.73 , 1.56 , 0.52 , 70.83 = 56 : 29.17
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17%

Powered By www.thaieducation.net