โรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 4 8 1 3 0 8
ร้อยละ 16.67 % 33.33 % 4.17 % 12.50 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
168
จำนวน(คน) 44 31 23 19 4 47
ร้อยละ 26.19 % 18.45 % 13.69 % 11.31 % 2.38 % 27.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192 คน
จำนวน(คน) 48 39 24 22 4 55
ร้อยละ 25.00 % 20.31 % 12.50 % 11.46 % 2.08 % 28.65 %

192 : 48 , 39 , 24 , 22 , 4 , 55...25.00 , 20.31 , 12.50 , 11.46 , 2.08 , 28.65 = 137 : 71.35
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 137 คน คิดเป็นร้อยละ 71.35%

Powered By www.thaieducation.net