โรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 5 8 1 3 1 5
ร้อยละ 21.74 % 34.78 % 4.35 % 13.04 % 4.35 % 21.74 %
ระดับประถมศึกษา
165
จำนวน(คน) 46 34 24 22 4 35
ร้อยละ 27.88 % 20.61 % 14.55 % 13.33 % 2.42 % 21.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 188 คน
จำนวน(คน) 51 42 25 25 5 40
ร้อยละ 27.13 % 22.34 % 13.30 % 13.30 % 2.66 % 21.28 %

188 : 51 , 42 , 25 , 25 , 5 , 40...27.13 , 22.34 , 13.30 , 13.30 , 2.66 , 21.28 = 148 : 78.72
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 188 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 148 คน คิดเป็นร้อยละ 78.72%

Powered By www.thaieducation.net