โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
83
จำนวน(คน) 6 10 1 0 0 66
ร้อยละ 7.23 % 12.05 % 1.20 % 0.00 % 0.00 % 79.52 %
ระดับประถมศึกษา
269
จำนวน(คน) 11 21 11 0 0 226
ร้อยละ 4.09 % 7.81 % 4.09 % 0.00 % 0.00 % 84.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 352 คน
จำนวน(คน) 17 31 12 0 0 292
ร้อยละ 4.83 % 8.81 % 3.41 % 0.00 % 0.00 % 82.95 %

352 : 17 , 31 , 12 , 0 , 0 , 292...4.83 , 8.81 , 3.41 , 0.00 , 0.00 , 82.95 = 60 : 17.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 352 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 17.05%

Powered By www.thaieducation.net