โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 9 7 2 5 0 56
ร้อยละ 11.39 % 8.86 % 2.53 % 6.33 % 0.00 % 70.89 %
ระดับประถมศึกษา
273
จำนวน(คน) 17 26 26 26 0 178
ร้อยละ 6.23 % 9.52 % 9.52 % 9.52 % 0.00 % 65.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 352 คน
จำนวน(คน) 26 33 28 31 0 234
ร้อยละ 7.39 % 9.38 % 7.95 % 8.81 % 0.00 % 66.48 %

352 : 26 , 33 , 28 , 31 , 0 , 234...7.39 , 9.38 , 7.95 , 8.81 , 0.00 , 66.48 = 118 : 33.52
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 352 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 118 คน คิดเป็นร้อยละ 33.52%

Powered By www.thaieducation.net