โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 36 11 2 7 0 23
ร้อยละ 45.57 % 13.92 % 2.53 % 8.86 % 0.00 % 29.11 %
ระดับประถมศึกษา
273
จำนวน(คน) 36 9 14 10 0 204
ร้อยละ 13.19 % 3.30 % 5.13 % 3.66 % 0.00 % 74.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 352 คน
จำนวน(คน) 72 20 16 17 0 227
ร้อยละ 20.45 % 5.68 % 4.55 % 4.83 % 0.00 % 64.49 %

352 : 72 , 20 , 16 , 17 , 0 , 227...20.45 , 5.68 , 4.55 , 4.83 , 0.00 , 64.49 = 125 : 35.51
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 352 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 125 คน คิดเป็นร้อยละ 35.51%

Powered By www.thaieducation.net