โรงเรียนวัดโคกเหล็ก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 0 3 1 0 19
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 12.50 % 4.17 % 0.00 % 79.17 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 10 5 4 5 5 65
ร้อยละ 10.64 % 5.32 % 4.26 % 5.32 % 5.32 % 69.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 11 5 7 6 5 84
ร้อยละ 9.32 % 4.24 % 5.93 % 5.08 % 4.24 % 71.19 %

118 : 11 , 5 , 7 , 6 , 5 , 84...9.32 , 4.24 , 5.93 , 5.08 , 4.24 , 71.19 = 34 : 28.81
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 28.81%

Powered By www.thaieducation.net