โรงเรียนวัดโคกเหล็ก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 0 3 0 4 15
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 13.04 % 0.00 % 17.39 % 65.22 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 5 3 8 13 15 50
ร้อยละ 5.32 % 3.19 % 8.51 % 13.83 % 15.96 % 53.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 6 3 11 13 19 65
ร้อยละ 5.13 % 2.56 % 9.40 % 11.11 % 16.24 % 55.56 %

117 : 6 , 3 , 11 , 13 , 19 , 65...5.13 , 2.56 , 9.40 , 11.11 , 16.24 , 55.56 = 52 : 44.44
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44%

Powered By www.thaieducation.net