โรงเรียนวัดโคกเหล็ก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 0 3 1 0 18
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 13.04 % 4.35 % 0.00 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 5 3 8 13 15 50
ร้อยละ 5.32 % 3.19 % 8.51 % 13.83 % 15.96 % 53.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 6 3 11 14 15 68
ร้อยละ 5.13 % 2.56 % 9.40 % 11.97 % 12.82 % 58.12 %

117 : 6 , 3 , 11 , 14 , 15 , 68...5.13 , 2.56 , 9.40 , 11.97 , 12.82 , 58.12 = 49 : 41.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 41.88%

Powered By www.thaieducation.net