โรงเรียนวัดพระอาสน์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 3
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 40.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 0 0 15 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 40.54 % 0.00 % 0.00 % 59.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 42
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 0 0 17 0 0 67
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 20.24 % 0.00 % 0.00 % 79.76 %

42 : 0 , 0 , 17 , 0 , 0 , 25...0.00 , 0.00 , 40.48 , 0.00 , 0.00 , 59.52 = 17 : 40.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 20.24%

Powered By www.thaieducation.net