โรงเรียนชุมชนใหม่ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 20
ร้อยละ 8.00 % 0.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 12 12 16 0 1 70
ร้อยละ 10.81 % 10.81 % 14.41 % 0.00 % 0.90 % 63.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 6 2 9 0 0 27
ร้อยละ 13.64 % 4.55 % 20.45 % 0.00 % 0.00 % 61.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 20 14 28 0 1 117
ร้อยละ 11.11 % 7.78 % 15.56 % 0.00 % 0.56 % 65.00 %

136 : 14 , 12 , 19 , 0 , 1 , 90...10.29 , 8.82 , 13.97 , 0.00 , 0.74 , 66.18 = 46 : 33.82
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00%

Powered By www.thaieducation.net