โรงเรียนชุมชนใหม่ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 21
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 80.77 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 13 12 16 0 1 71
ร้อยละ 11.50 % 10.62 % 14.16 % 0.00 % 0.88 % 62.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 6 2 8 0 0 29
ร้อยละ 13.33 % 4.44 % 17.78 % 0.00 % 0.00 % 64.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 21 14 27 0 1 121
ร้อยละ 11.41 % 7.61 % 14.67 % 0.00 % 0.54 % 65.76 %

139 : 15 , 12 , 19 , 0 , 1 , 92...10.79 , 8.63 , 13.67 , 0.00 , 0.72 , 66.19 = 47 : 33.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 34.24%

Powered By www.thaieducation.net