โรงเรียนชุมชนใหม่ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 0 3 2 3 16
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 11.54 % 7.69 % 11.54 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 13 12 16 13 12 47
ร้อยละ 11.50 % 10.62 % 14.16 % 11.50 % 10.62 % 41.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 6 0 7 6 7 19
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 15.56 % 13.33 % 15.56 % 42.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 21 12 26 21 22 82
ร้อยละ 11.41 % 6.52 % 14.13 % 11.41 % 11.96 % 44.57 %

139 : 15 , 12 , 19 , 15 , 15 , 63...10.79 , 8.63 , 13.67 , 10.79 , 10.79 , 45.32 = 76 : 54.68
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 55.43%

Powered By www.thaieducation.net