โรงเรียนท่าศาลา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
104
จำนวน(คน) 1 2 9 0 0 92
ร้อยละ 0.96 % 1.92 % 8.65 % 0.00 % 0.00 % 88.46 %
ระดับประถมศึกษา
1107
จำนวน(คน) 33 32 149 0 0 893
ร้อยละ 2.98 % 2.89 % 13.46 % 0.00 % 0.00 % 80.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1211 คน
จำนวน(คน) 34 34 158 0 0 985
ร้อยละ 2.81 % 2.81 % 13.05 % 0.00 % 0.00 % 81.34 %

1211 : 34 , 34 , 158 , 0 , 0 , 985...2.81 , 2.81 , 13.05 , 0.00 , 0.00 , 81.34 = 226 : 18.66
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1211 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 226 คน คิดเป็นร้อยละ 18.66%

Powered By www.thaieducation.net