โรงเรียนท่าศาลา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
105
จำนวน(คน) 0 0 0 10 0 95
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 90.48 %
ระดับประถมศึกษา
1111
จำนวน(คน) 34 35 171 0 0 871
ร้อยละ 3.06 % 3.15 % 15.39 % 0.00 % 0.00 % 78.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1216 คน
จำนวน(คน) 34 35 171 10 0 966
ร้อยละ 2.80 % 2.88 % 14.06 % 0.82 % 0.00 % 79.44 %

1216 : 34 , 35 , 171 , 10 , 0 , 966...2.80 , 2.88 , 14.06 , 0.82 , 0.00 , 79.44 = 250 : 20.56
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 250 คน คิดเป็นร้อยละ 20.56%

Powered By www.thaieducation.net