โรงเรียนท่าศาลา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
105
จำนวน(คน) 1 3 11 0 0 90
ร้อยละ 0.95 % 2.86 % 10.48 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
1123
จำนวน(คน) 33 31 156 15 15 873
ร้อยละ 2.94 % 2.76 % 13.89 % 1.34 % 1.34 % 77.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1228 คน
จำนวน(คน) 34 34 167 15 15 963
ร้อยละ 2.77 % 2.77 % 13.60 % 1.22 % 1.22 % 78.42 %

1228 : 34 , 34 , 167 , 15 , 15 , 963...2.77 , 2.77 , 13.60 , 1.22 , 1.22 , 78.42 = 265 : 21.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1228 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 265 คน คิดเป็นร้อยละ 21.58%

Powered By www.thaieducation.net